Rýchla objednávka

Zásady ochrany osobných údajov

Ďakujeme za váš záujem o informácie o ochrane osobných údajov. Prajeme si, aby ste sa pri návšteve nášho webu cítili bezpečne a naše zabezpečenie predstavovalo ukazovateľ kvality starostlivosti o zákazníka.

1. Druhy cookies a ich zoznam

Funkčné a výkonové cookies
Ich použitie je nevyhnutné, a preto si na ich využívanie nežiadame váš súhlas.

Marketingové cookies (analytické cookies a cookies tretích strán)
Tento typ cookies ukladáme na základe vášho súhlasu.

Zoznam cookies

Názov

Popis

IcosSid Identifikátor relácie pri používaní nákupného košíka.
SID_ggtshop_sk Identifikátor relácie.
TawkConnectionTime Cookie sprostredkovaná doménou Tawk.to.
__tawkuuid Cookie sprostredkovaná doménou Tawk.to.
age-restriction-show Slúži na zapamätanie si relácie „Mám 18 rokov“.
closedEuCookieBar Slúži na zapamätanie si správy súhlasu s používaním cookies.
ggtshop_oauth_token Slúži na autorizáciu prihláseného užívateľa.
last-visited Slúži na zapamätanie si ID posledných navštívených produktov.
oauthVisitingUrl Slúži na zapamätanie si poslednej navštívenej URL adresy.
sb-products-list-perpage Slúži na fungovanie filtra produktov pri zobrazení počtu produktov.
sb-products-list-sort-1 Slúži na fungovanie filtra produktov, pri zoraďovaní produktov.
sb-products-list-selected-view Slúži na zapamätanie si vybraného typu zoznamu produktov.
ggtpw.orderItemsListFilter.query Slúži na zapamätanie si posledného hľadaného reťazca vo filtri.
ggtpw.orderItemsListFilter.sort Slúži na zoraďovanie položiek v objednávke.
ggtpw.orderItemsListFilter.sortDir Určuje smer zoraďovania v zozname položiek danej objednávky.
ggtpw.oauth.user Slúži ako prechodná vyrovnávacia pamäť pred aktualizáciou dát užívateľa.
loglevel:webpack-dev-server Slúži na zaznamenávanie sekvenčných dát.
loglevel:main Slúži na zaznamenávanie sekvenčných dát.

2. Prehľad

Osobné údaje kupujúcich alebo registrovaných záujemcov spracúva predávajúci na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy, na štatistické účely, ako aj na reklamné a marketingové účely predávajúceho.
Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.
Prosím, pomôžte nám priebežne aktualizovať vaše údaje tým, že nás budete informovať o akýchkoľvek zmenách vašich kontaktných údajov alebo preferencií.

V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako sa cookies používajú, aký majú vplyv na komfort z prehliadania našej stránky a ako ich deaktivovať.

Ako používa súbory cookies doména ggtshop.sk
Cookie je krátky dátový súbor, ktorý webovým stránkam umožňuje zapamätanie si informácií o vašej návšteve, ďalšia návšteva môže prebehnúť oveľa produktívnejšie. Bez súborov cookie je prehliadanie zložitejšie.

Vypnutie/zapnutie cookies
Cookies môžete zamietnuť alebo odsúhlasiť v nastaveniach vášho prehliadača. Vymazaním histórie prehliadania môžete odstrániť všetky súbory cookie, ktoré sa nachádzajú vo vašom zariadení. Ak sa chcete informovať o konkrétnej webovej stránke, skontrolujte v prehliadači nastavenia ochrany osobných údajov a súborov cookie. Pri blokovaní súborov cookies niektoré služby a funkcie nemusia fungovať správne (napr. prihlasovanie sa do profilu).

Typy cookies
Webová doména používa rôzne typy cookies, tie základné slúžia na pohyb po webovej stránke a na využívanie jej funkcií. Zachovávajú sa počas prehliadania podstránok v rámci hlavnej stránky.
Funkčné cookies stránke dovoľujú ukladať už poskytnuté údaje, zbierajú anonymizované informácie, nesledujú váš pohyb po iných webových doménach.
Iným typom sú výkonové cookies umožňujú prácu s informáciami o tom, ako sa stránka používa. Neukladajú informácie, ktoré identifikujú používateľa. Používajú sa na zlepšenie výkonu, informujú, či používateľ prijíma chybové správy z podstránok atď.
Naostatok marketingové cookies napomáhajú pri optimalizácii reklám záujmom používateľa, merajú efektivitu reklamnej kampane. Môžu byť zdieľané s tretími stranami, t. j. zadávateľmi reklám.

3. Zobrazenie webovej domény

Pri zobrazení webových stránok spoločnosti GGT a.s. sa vo Vašom koncovom zariadení cez otvorený prehliadač automaticky a bez vášho pričinenia  na server našej stránky pošle:

 • IP-adresa použitého koncového zariadenia,
 • dátum a čas prístupu,
 • názov a URL otvoreného súboru,
 • webová stránka/aplikácia, z ktorej sa uskutočnil prístup,
 • použitý prehliadač a prípadne operačný systém vášho PC s prístupom na internet,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

Vyššie uvedené údaje sa zároveň dočasne uložia do pamäte v tzv. Log-file súboroch (protokolové súbory) na nasledujúce účely:

 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie komfortného používania našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Právnym základom na spracovanie IP-adresy je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Ak údaje zobrazené na našej webovej stránke vedú k príprave a uzavretiu kúpnej zmluvy, právnym základom pre spracovanie osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

4. Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje kupujúcich alebo registrovaných záujemcov spracúva predávajúci na účel uzatvorenia kúpnej zmluvy, na štatistické účely, ako aj na reklamné a marketingové účely predávajúceho. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

Za týmto účelom spracúva predávajúci osobné údaje dotknutých osôb v nasledovnom rozsahu:

 • obchodné meno,
 • adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH,
 • číslo telefónu a mailovú adresu oprávnenej osoby, príp. meno a priezvisko,
 • dodacia adresa/fakturačná adresa,
 • informácie o objednávke, číslo účtu, príp. detail platby,
 • online identifikátory (cookies, FB pixel kódy, Google Adwords kódy).

5. Postup udelenia súhlasu

Pri registrácii môže záujemca slobodne a dobrovoľne vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracúval e-mailovú adresu kupujúceho alebo registrovaného záujemcu, a to na účely kontaktovania a zasielania informácií o výrobkoch, produktoch, službách a ďalších usporadúvaných akciách elektronickými prostriedkami (e-mail).

Tento súhlas so spracúvaním svojich údajov na účely uvedené v predchádzajúcej vete udeľuje kupujúci alebo registrovaný záujemca na čas do odvolania tohto súhlasu, najdlhšie však na dobu trvania registrácie v zákazníckom portáli https://ggtshop.sk.

6. Doba trvania pre uchovávanie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje uchováva predávajúci po dobu trvania oprávneného záujmu, t. j. kým záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby neprevážia nad takýmito záujmami. Napríklad kým je dotknutá osoba aktívnym používateľom portálu https://ggtshop.sk, kým neuplynie lehota na vysporiadanie nárokov dotknutej osoby z dôvodu reklamačného konania atď. Zákonná povinnosť uchovávania údajov v lehote určenej osobitnými predpismi tým nie je dotknutá.

7. Prenos tretím stranám

Pre zaistenie určitých činností a/alebo operácií, ktoré predávajúci nedokáže zabezpečiť prostredníctvom vlastných zamestnancov, využíva služby iných subjektov. Na tieto účely sú spracúvané osobné údaje sprístupnené pošte, prepravným spoločnostiam, marketingovým agentúram, servisným organizáciám a organizáciám poskytujúcim služby (správa systému), poskytovateľom platforiem ako napr. Google Analytics.

Príjemcami osobných údajov môžu byť kontrolné, dozorné a iné štátne orgány v rámci výkonu ich činnosti v zmysle osobitného právneho predpisu (napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Úrad na ochranu osobných údajov, Daňový úrad a pod.), súdy a orgány činné v trestnom konaní na základe ich vyžiadania, alebo v rámci oprávnených záujmov predávajúceho ako prevádzkovateľa pri preukazovaní, uplatňovaní a obhajovaní právnych nárokov, zmluvne poverení poskytovatelia služieb, ako napríklad poskytovatelia poštových a zasielateľských služieb, finančných a poisťovateľských služieb, ďalší príjemcovia, ktorým je prevádzkovateľ povinný osobné údaje poskytnúť v zmysle osobitného zákona alebo oprávneného záujmu, ako napríklad audítori, právni poradcovia, daňoví a účtovní poradcovia, poisťovne, banky, úverové registre, tretie osoby hodnotiace využívanie služieb našich zmluvných partnerov, osoby, ktoré sú s nami v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu, a to v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný pre výkon ich práce alebo práv, a ktoré zároveň vo vzťahu k poskytnutým alebo sprístupneným osobným údajom budú mať v rozsahu a za podmienok dojednaných v písomnej zmluve, ktorú s nimi uzatvárame alebo ustanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, povinnosť zachovávať o takýchto informáciách mlčanlivosť.

8. Spracovanie osobných údajov na reklamné účely

Ak ste s nami uzatvorili zmluvu, evidujeme vás ako svojho stáleho zákazníka. Právnym základom na spracovanie vašich osobných údajov na reklamné účely je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, resp. v prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR a § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Spracovanie osobných údajov stálych zákazníkov na vlastné reklamné účely, resp. na reklamné účely tretích osôb, je možné považovať za oprávnený záujem.

Ponúkame vám možnosť prihlásiť sa na odber nášho newsletteru, v takom prípade použijeme vašu e-mailovú adresu, prípadne meno a priezvisko.

Newsletter zahŕňa informácie o akciách (ponuky, zľavy, súťaže atď.), ako aj tovaroch a službách, prípadne aj informácie o ponukách (tovaroch a službách) partnerských spoločností.

Evidujeme vaše používateľské správanie na našej webovej stránke a mobilnej aplikácii, ako aj v našich newsletteroch a newsletteroch našich partnerských spoločností. V rámci používateľského správania vyhodnocujeme najmä to, ktoré časti príslušnej webovej stránky, mobilnej aplikácie, prípadne newsletteru navštevujete. Na základe toho vytvárame personalizované používateľské profily, aby sme vás v súlade s vašimi osobnými záujmami mohli oslovovať formou online reklamy, newsletterov, prípadne tlačenej reklamy, a tým zlepšovali našu ponuku.

Máte právo:

 • Proti spracovaniu Vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely môžete kedykoľvek namietať. Žiadosť o informácie alebo o opravu či výmaz údajov môžete poslať poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na adresu odbyt@ggtabak.sk.
 • Kedykoľvek si skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, po prihlásení sa na internetovej stránke https://ggtshop.sk. Kupujúci alebo registrovaný záujemca má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, v prípade, že sa domnieva, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje nezákonne alebo neprípustne.
 • Získať informácie o osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú a ktoré predávajúci spracováva v rozsahu, ktorý je definovaný v § 21 zákona č. 18/2018 Z. z.. Požadovať bez zbytočného odkladu o opravu akejkoľvek nepresnosti v osobných údajoch, ktoré sa vás týkajú.
 • Žiadať vymazanie osobných údajov bez zbytočného odkladu, ktoré sa vás týkajú, ak účel ich spracúvania skončil, alebo je splnená niektorá z podmienok v § 23 ods. 2 zákona 18/2018, alebo ak je spracúvanie potrebné kvôli dôvodom v § 23 ods. 4 zákona 18/2018.

9. Spracovanie osobných údajov prostredníctvom Google Analytics

Na prispôsobenie obsahu našich webových stránok preferenciám používateľov a s cieľom ich neustálej optimalizácie používame na základe článku 6 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Náš oprávnený záujem vyplýva z vyššie uvedených cieľov. V tejto súvislosti sa vytvárajú používateľské profily a používajú sa súbory cookies.

Informácie generované v súbore cookies sa prenášajú na server Google v USA. Vaša IP-adresa nebude v žiadnom prípade spojená s ostatnými údajmi spoločnosti Google. Tieto informácie budú v určitých prípadoch poskytnuté tretím stranám, ak to vyžaduje zákon, alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje na základe poverenia.

10. Reklamácie

V súvislosti s reklamáciou zakúpeného tovaru bude spoločnosť GGT a.s. spracúvať Vaše osobné údaje, a to v rozsahu nevyhnutnom pre vybavenie reklamácie, t. j. minimálne v rozsahu Vašich identifikačných a kontaktných údajov a ďalej v rozsahu údajov o reklamovanom tovare.

Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov pri uplatnení reklamácie je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. ide o plnenie zákonnej povinnosti spoločnosti GGT a.s. vybaviť vašu reklamáciu, ako aj článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR a § 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov, t. j. oprávnený záujem spoločnosti GGT a.s.. V oboch prípadoch je spracovanie Vašich osobných údajov možné aj bez súhlasu dotknutej osoby.

11. Vzťahy s obchodnými partnermi

Vaše údaje získavame od vás samotných.

Môže však nastať situácia, keď bude potrebné spracovať osobné údaje, ktoré dostaneme od iných firiem, orgánov alebo ostatných tretích osôb.

Pri uzatvorení zmluvy si zaobstarávame informácie o vašej bonite v rámci našich oprávnených záujmov prostredníctvom verejne dostupných zdrojov (napr. www.finstat.sk).

V rámci nášho obchodného vzťahu je potrebné poskytnúť osobné údaje, ktoré sú potrebné na nadviazanie, realizáciu a ukončenie obchodného vzťahu. Tieto osobné údaje sme zo zákona povinní získať alebo sme oprávnení ich získať na základe našich oprávnených záujmov.

Pri komunikácii so stránkou ggtshop.sk môžeme zhromažďovať informácie pomocou malých textových súborov cookies. Slúžia na optimalizáciu užívateľského pohodlia a uľahčenie používania webovej stránky. Stránka ggtshop.sk rešpektuje vaše právo na súkromie. Bez niektorých súborov cookies vám nemôžeme poskytovať všetky naše služby, ostatné môžete deaktivovať, naša stránka však bez nich nemusí pracovať správne. Navštívte našu podstránku s pravidlami používania cookies, svoje preferencie môžete kedykoľvek zmeniť.